"back" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

back czasownik

back + rzeczownik
Kolokacji: 35
back up one's claim • back candidates • back campaign • back one's efforts • back singers • ...
czasownik + back
Kolokacji: 11
begin backing • try to back • tell to back off • start backing • begin to back • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 1
(2) tell, consider, receive
Kolokacji: 3
1. tell to back off = każ cofnąć się tell to back off
2. consider backing = zastanów się nad popieraniem consider backing
3. receive backing = otrzymaj poparcie receive backing
back + przyimek
Kolokacji: 42
back up • back off • back out • back down • backed by • ...
back + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 52
back away • back slowly • strongly backed • back quickly • initially backed • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.