"average" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

average czasownik

average + rzeczownik
Kolokacji: 22
average several points • average several rebounds • average several yards • average several percent • average several minutes • ...
czasownik + average
Kolokacji: 3
average per carry • introduce averaging • average while shooting
average + przyimek
Kolokacji: 25
average out • average over • average about • average per • average during • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.