Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"specific" po polsku — Słownik angielsko-polski

specific ****
specif. (skrót)

przymiotnik
 1. szczególny, specyficzny (o pojedynczej rzeczy)
  precise and detailed
  I haven't heard anything specific. (Nie usłyszałem niczego szczególnego.)
  Is there anything specific you want me to buy? (Czy jest coś szczególnego co mam kupić?)
  link synonim: particular
  zobacz także: individual
 2. konkretny, szczegółowy (np. instrukcje)
  You weren't very specific in your letter. (Nie byłeś zbyt konkretny w swoim liście.)
 3. sprecyzowany
  something that is defined so that it is understandable
 4. dotyczący danego gatunku, gatunkowy

specific przymiotnik

He had no specific idea how the money would be used.

Nie miał żadnego określonego pomysłu jak pieniądze byłyby używane.

Specific programs for the new high schools are still being worked out.

Konkretne programy dla nowych liceów wciąż są rozwiązywane.

He was not specific about the cost of the program.

Nie był określony o koszcie programu.

Let's start with one specific moment, early in the first act.

Niech początek z jednym określonym momentem, wczesny w pierwszym akcie.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. specyfik (lek)

specific rzeczownik

He said the specifics still needed to be worked out.

Powiedział, że szczegóły wciąż potrzebują zostać zrozumianym.

I think he was pretty much right on with the specifics.

Myślę, że był całkiem dużo w porządku ze szczegółami.

So let me give you some specifics about what we're going to do.

Tak pozwalać mi dawać ci jakieś specyfiki o co zamierzamy robić.

Or what specifics in the policy we should look out for?

Albo na co szczegóły w polityce powinniśmy uważać?

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

specific *
specifics *

rzeczownik
 1. szczegóły

specific, specifics rzeczownik

He said the specifics still needed to be worked out.

Powiedział, że szczegóły wciąż potrzebują zostać zrozumianym.

I think he was pretty much right on with the specifics.

Myślę, że był całkiem dużo w porządku ze szczegółami.

So let me give you some specifics about what we're going to do.

Tak pozwalać mi dawać ci jakieś specyfiki o co zamierzamy robić.

Or what specifics in the policy we should look out for?

Albo na co szczegóły w polityce powinniśmy uważać?

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

specific to something

 1. właściwy czemuś, specyficzny dla czegoś formal

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "specific"

unspecific = nieswoisty
specificity = specyficzność +1 znaczenie
non-specific = nieswoisty
be specific = wyrażać się jasno, być konkretnym
site-specific = wkomponowany w otoczenie, in situ
gender-specific = właściwy danej płci
specific performance = nakaz spełnienia określonych zobowiązań umownych
specific order = konkretne zamówienie
specific gravity , relative density = gęstość względna
culture-bound , culture-specific = charakterystyczny dla danej kultury
specific duty = cło specyficzne
specific volume = objętość właściwa
specific code = kod wewnętrzny
language-specific = charakterystyczny dla języka
specific about something = szczegółowy w jakiejś sprawie
specific heat capacity = pojemność cieplna właściwa
contract for specific work = umowa o dzieło
non-specific urethritis , NSU (skrót) = nieswoiste zapalenie cewki moczowej
internet tickets are issued only for a specific connection = bilety internetowe wystawiane są na konkretne połączenie
Szybki i przejrzysty. Natychmiast dostajesz tłumaczenie.