Logowanie | Załóż konto
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"specific" po polsku - Słownik angielsko-polski

specific ****, (abbreviation) specif.

przymiotnik
 1. szczególny, specyficzny (o pojedynczej rzeczy) Dodaj do powtórek w eTutor
  precise and detailed
  I haven't heard anything specific. (Nie usłyszałem niczego szczególnego.) Dodaj do powtórek w eTutor
  Is there anything specific you want me to buy? (Czy jest coś szczególnego co mam kupić?) Dodaj do powtórek w eTutor
  ! synonim: particular
  zobacz także: individual
 2. konkretny, szczegółowy (np. instrukcje) Dodaj do powtórek w eTutor
  You weren't very specific in your letter. (Nie byłeś zbyt konkretny w swoim liście.) Dodaj do powtórek w eTutor
 3. sprecyzowany Dodaj do powtórek w eTutor
  something that is defined so that it is understandable
 4. dotyczący danego gatunku, gatunkowy Dodaj do powtórek w eTutor

specific przymiotnik

He had no specific idea how the money would be used.

Nie miał żadnego określonego pomysłu jak pieniądze byłyby używane.

Specific programs for the new high schools are still being worked out.

Konkretne programy dla nowych liceów wciąż są rozwiązywane.

He was not specific about the cost of the program.

Nie był określony o koszcie programu.

Let's start with one specific moment, early in the first act.

Niech początek z jednym określonym momentem, wczesny w pierwszym akcie.

rzeczownik
 1. specyfik (lek) Dodaj do powtórek w eTutor

specific rzeczownik

He said the specifics still needed to be worked out.

Powiedział, że szczegóły wciąż potrzebują zostać zrozumianym.

I think he was pretty much right on with the specifics.

Myślę, że był całkiem dużo w porządku ze szczegółami.

So let me give you some specifics about what we're going to do.

Tak pozwalać mi dawać ci jakieś specyfiki o co zamierzamy robić.

Or what specifics in the policy we should look out for?

Albo na co szczegóły w polityce powinniśmy uważać?

specific to sth

 1. formal właściwy czemuś, specyficzny dla czegoś Dodaj do powtórek w eTutor

specific *, specifics *

rzeczownik
 1. szczegóły Dodaj do powtórek w eTutor

specific, specifics rzeczownik

He said the specifics still needed to be worked out.

Powiedział, że szczegóły wciąż potrzebują zostać zrozumianym.

I think he was pretty much right on with the specifics.

Myślę, że był całkiem dużo w porządku ze szczegółami.

So let me give you some specifics about what we're going to do.

Tak pozwalać mi dawać ci jakieś specyfiki o co zamierzamy robić.

Or what specifics in the policy we should look out for?

Albo na co szczegóły w polityce powinniśmy uważać?

Pytania i odpowiedzi - specific

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia - specific
be specific = wyrażać się jasno, być konkretnym
site-specific = wkomponowany w otoczenie, in situ
specificity = specyficzność (+1 inne znaczenie)
specific about sth = szczegółowy w jakiejś sprawie
non-specific = nieswoisty
gender-specific = właściwy danej płci
specific order = konkretne zamówienie
specific performance = nakaz spełnienia określonych zobowiązań umownych
specific gravity , relative density = gęstość względna
culture-bound , culture-specific = charakterystyczny dla danej kultury
specific duty = cło specyficzne
specific code = kod wewnętrzny
language-specific = technical charakterystyczny dla języka
specific volume = objętość właściwa
specific heat capacity = pojemność cieplna właściwa
contract for specific work = umowa o dzieło
non-specific urethritis, (abbreviation) NSU = nieswoiste zapalenie cewki moczowej
internet tickets are issued only for a specific connection = bilety internetowe wystawiane są na konkretne połączenie

Diki ma 150000 nagrań Brytyjczyków i Amerykanów. Lubisz to?