"reconstruction project" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odbudowa projekt
  1. reconstruction rzeczownik + project rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They are in charge of the reconstruction project on the dam.