"personally hear" — Słownik kolokacji angielskich

personally hear kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): osobiście słysz
  1. hear czasownik + personally przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    I've personally never heard of anyone shooting himself like that.