Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"like to run" — Słownik kolokacji angielskich

like to run kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lubić biec
  1. like czasownik + run czasownik
    Zwykła kolokacja

    Commissioner, we'd like to run the data through our computer.

    Podobne kolokacje: