"heard near" — Słownik kolokacji angielskich

heard near kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słyszany blisko
  1. hear czasownik + near przyimek
    Zwykła kolokacja

    She started to turn, then heard something move near the front of the truck.

    Podobne kolokacje: