"fashion photographer" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): modny fotograf
  1. fashion rzeczownik + photographer rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He worked as a fashion photographer in the 1950s through the 1970s.