Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"choose to run" — Słownik kolokacji angielskich

choose to run kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): postanów biec
  1. choose czasownik + run czasownik
    Zwykła kolokacja

    However, some schools choose to run the school day for a longer period of time.

    Podobne kolokacje: