"hope" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

hope rzeczownik

rzeczownik + hope
Kolokacji: 26
Bob Hope • Chicago Hope • playoff hope • Mount Hope • hope of escape • ...
hope + rzeczownik
Kolokacji: 22
Hope Street • Hope Diamond • Mount Hope Cemetery • Hope Davis • Hope College • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 1
1. Hope Street = Nadzieja Ulica Hope Street
hope + czasownik
Kolokacji: 55
hope lays • hope comes • hope lies • hope dies • hope fades • ...
czasownik + hope
Kolokacji: 107
raise hopes • lose hope • offer hope • abandon hope • bring hope • give hope • see hope • pin one's hopes • end one's hopes • ...
przymiotnik + hope
Kolokacji: 112
only hope • high hope • best hope • false hope • faint hope • great hope • new hope • real hope • little hope • vain hope • forlorn hope • ...
przyimek + hope
Kolokacji: 20
beyond hope • without hope • against hope • of hope • with hope • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.