Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

time, times = czasy (w historii)

Time Is Priceless

Źródło: http://gramercymirate.blogspot.com/2010/06/time-is-priceless.html

czasy (w historii)

time , times = czasy (w historii)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

I am interested in ancient times. = Interesuję się czasami starożytnymi.