Logowanie | Załóż konto
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"supportable" po polsku - Słownik angielsko-polski

supportable

przymiotnik
  1. do podtrzymania, podtrzymywalny (np. rozwój, system)
  2. znośny (o warunkach), do wytrzymania (np. o bólu)

supportable przymiotnik

It was cost effective, and low enough technology to be supportable by local industry.

To było oszczędne, i wystarczająco niska technika być dopuszczalnym przez lokalny przemysł.

I had suspicions, based only on my own knowledge, and with no supportable evidence.

Miałem podejrzenia co, oparty tylko na mojej własnej wiedzy, i z żadnymi dopuszczalnymi dowodami.

"It is not supportable for any of the reasons articulated by the board."

"To nie jest dopuszczalne dla któregokolwiek z powodów wyrażonych według tablicy."

But the rationale for picking 60 has become less supportable over the years.

Ale powody dla wybierania 60 stał się mniej dopuszczalny przez lata.

Diki wyszukuje hasła z prędkością światła. Lubisz to?