BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"zwrot czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zwrot czegoś" po polsku

rzeczownik
 1. return , *****
  • zwrot, odesłanie [SINGULAR]
   I will get a tax return. (Dostanę zwrot podatku.)
   I sent her a letter but I got a return, because I made a mistake in the address. (Wysłałem jej list, ale dostałem zwrot, bo zrobiłem błąd w adresie.)
 2. turn , *****
  • zwrot, obrót (w akcji, w wydarzeniach) [COUNTABLE]
   Charles Dickens's novels are always full of turns of action. (Powieści Charlesa Dickensa są zawsze pełne zwrotów akcji.)
   No one could have predicted the turn of the events. (Nikt nie mógł przewidzieć obrotu wydarzeń.)
 3. twist ***
 4. recovery ***
  • odzyskiwanie, zwrot [UNCOUNTABLE]
   The recovery of the stolen paintings was an important achievement for the museum. (Odzyskanie skradzionych obrazów było ważnym osiągnięciem dla muzeum.)
   The recovery of the file you deleted will cost 100 dollars. (Odzyskiwanie pliku, który usunąłeś, będzie kosztowało 100 dolarów.)
 5. diversion , *
  • zwrot, odwrót
   This generation is defined by its diversion from tradition. (To pokolenie jest określane przez jego odwrót od tradycji.)
 6. swing ***   [COUNTABLE]
  A sudden swing of action has shocked everyone in the room. (Nagły zwrot akcji zszokował wszystkich w pokoju.)
  I did not expect this kind of an action swing. (Nie spodziewałem się takiego zwrotu akcji.)
 7. restoration ** , także: restauration old use
 8. turnabout British English , turnaround * , turnround British English
  • zmiana (całkowita), zwrot (o 180 stopni)
   What caused this turnabout in his attitude? (Co spowodowało tą zmianę w jego nastawieniu?)
 9. turnaround * , turnround British English
  • zwrot (ku lepszemu)
   a change from bad to good, becoming successful again
   This city has seen a historic turnaround. (To miasto ujrzało historyczny zwrot.)
 10. repayment
 11. locution
 12. collocation
  • zwrot, wyrażenie (kolokacja)
   "Make a mistake" is a popular collocation in English. ("Popełnić błąd" to popularne wyrażenie w języku angielskim.)
   It is better to learn collocations than separate words. (Lepiej jest uczyć się zwrotów niż oddzielnych słów.)
   He used a collocation I didn't understand. (On użył wyrażenia, którego nie zrozumiałem.)
 13. redelivery
 14. return payment
 15. disgorgement
 16. wrest
 17. turn of phrase
 18. laconicism , laconism
 19. giveback   American English informal

zwrot czegoś

rzeczownik
 1. diversion of something
 2. return of something  

Powiązane zwroty — "zwrot czegoś"

phrasal verb
czasownik
wracać = return +1 znaczenie
odwracać = turn +7 znaczeń
odwrócić = shift +1 znaczenie
zwracać = repay +4 znaczenia
zwracać się = approach +2 znaczenia
żegnajcie (zwrot do adresata) = farewell
rzeczownik
zwrotka = verse +2 znaczenia
zwrotnica = points +1 znaczenie
chłopie (zwrot do mężczyzny) = Mac , mac
przymiotnik
zwrotny = reciprocal +1 znaczenie

powered by  eTutor logo