"znosić coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "znosić coś" po polsku

czasownik
 1. lift ****
  • uchylać, znosić (np. wyrok) [przechodni]
   The court lifted his sentence. (Sąd uchylił jego wyrok.)
   At this stage, the court cannot lift the sentence. (Na tym etapie sąd nie może już uchylić wyroku.)
 2. endure , **
  • znosić, cierpieć, wytrzymać, przetrzymać (np. ból, biedę) [przechodni]
   I endured a lot of pain during those last few years. (Zniosłam wiele bólu podczas tych ostatnich kilku lat.)
   There was no way Jill could endure a life of that. (Nie było możliwości by Jill wytrzymała takie życie.)
   Who would've thought someone so small could endure so much pain? (Kto by pomyślał, że ktoś tak mały mógł wytrzymać tyle bólu?)
   She endured 17 years in prison. (Ona wytrzymała 17 lat w więzieniu.)
   zobacz także: bear
  • znosić, tolerować (np. czyjeś zachowanie, wzrok) [przechodni]
   I'm enduring his behaviour just because he is your boyfriend. (Toleruję jego zachowanie tylko dlatego, że jest twoim chłopakiem.)
   link synonim: abide
 3. stomach ***
  • tolerować, trawić, znosić
   I can't stomach Jane. She's such a liar. (Nie mogę znieść Jane. Ona jest taką kłamczuchą.)
   "Why can't you stomach Jake?" "Because he's smoking all the time." ("Dlaczego nie tolerujesz Jake'a?" "Bo on cały czas pali.")
 4. wash ***
 5. undergo **
 6. tolerate **
  • znosić (coś, co się nie podoba) [przechodni]
   I won't tolerate such behaviour - go to your room! (Nie będę tolerować takiego zachowania - idź do swojego pokoju!)
 7. repeal *
 8. brook *
 9. cope **
  • znosić (poradzić sobie w sensie emocjonalnym) [nieprzechodni]
   Death is not an easy thing for many to cope with. (Śmierć nie jest łatwą rzeczą do zniesienia dla wielu ludzi.)
   Kate didn't know how to cope with her mother's death. (Kate nie wiedziała, jak znieść śmierci jej matki.)
 10. sustain **
 11. subvert
 12. abide *
 13. abolish *
  • znosić (unieważniać) [przechodni]
   Abraham Lincoln abolished slavery in 1862. (Abraham Lincoln zniósł niewolnictwo w 1862.)
 14. suffer ****
 15. abrogate
 16. dree
 17. abear dawne użycie , także: abeer
 1. take it ***
  • znosić, cierpieć, wytrzymać potocznie
   He's so rude, I can't take it! (On jest taki nieuprzejmy, nie mogę tego znieść!)
   The atmosphere at home was awful. I couldn't take it. (Atmosfera w domu była okropna. Nie mogłem tego wytrzymać.)
phrasal verb
 1. put up with

znosić coś

phrasal verb
 1. carry on *
  • znosić coś, dawać sobie radę, radzić sobie (w trudnej sytuacji)
   I'm not sure if we're going to be able to carry on in this situation. (Nie jestem pewien, czy będziemy w stanie dać sobie radę w tej sytuacji.)
   He is sick, so we'll have to carry on without him. (On jest chory, więc musimy sobie poradzić bez niego.)
idiom
 1. bear up under something
czasownik
 1. stand *****
  • znieść (coś), wytrzymać (coś) [przechodni]
   I can't stand this any longer! (Nie wytrzymam tego ani chwili dłużej!)
   I can't stand you! (Nie mogę cię znieść!)
   She can't stand it anymore. (Ona nie może już tego wytrzymać.)
   link synonim: bear
 2. bear , ****
 3. waive
phrasal verb
 1. carry down
obrazek do "hate" po polsku
czasownik
 1. hate ***
 1. can't stand something
  • nie móc czegoś znieść, nie znosić
   I just can't stand waiting around so long. (Nie mogę znieść czekania tu tak długo.)
   Two things I can't stand are work and boredom. (Dwie rzeczy, których nie mogę znieść to praca i nuda.)
   She does it to annoy me; she knows I can't stand it. (Ona to robi, żeby mnie zdenerwować; ona wie, że nie znoszę tego.)
 1. brook no something
idiom
 1. be down on somebody
  • nie trawić kogoś, nie znosić kogoś potocznie
   Don't bring him to my party - I am down on him. (Nie przyprowadzaj go na moją imprezę - nie trawię go.)
   I don't know her well but I am down on her for breaking up with my friend. (Nie znam jej zbyt dobrze, ale nie znoszę jej za to, że zerwała z moim przyjacielem.)

Powiązane zwroty — "znosić coś"

czasownik
nosić = carry +4 znaczenia
przynosić = bring +2 znaczenia
przenosić = move +6 znaczeń
podnosić = lift , lift up +11 znaczeń
wynosić = total +1 znaczenie
wznosić = raise +4 znaczenia
donosić = report +3 znaczenia
phrasal verb

powered by  eTutor logo