"zmniejszony" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zmniejszony" po polsku

zmniejszony

przymiotnik
 1. reduced *
 2. decreased
 3. diminished
 4. shrunken
 5. scaled-down  
 6. lessened
  • zmniejszony, osłabiony
   decreased in severity; made less harsh
 7. bated
 8. mitigated
 9. depolated , także: deplated
 10. curtate
 11. cutdown
 12. straitened
czasownik
 1. reduce ****
  • redukować, obniżać, zmniejszać [TRANSITIVE]
   Change gear to reduce speed. (Zmień bieg, żeby zredukować prędkość.)
   We reduced the temperature in the house, because it was too hot. (Obniżyliśmy temperaturę w domu, bo było za gorąco.)
   They reduced their prices. (Oni obniżyli swoje ceny.)
   link synonimy: cut, decrease
 2. decrease **
  • zmniejszać, zmniejszać się [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   My bills will decrease next year. (Moje rachunki zmniejszą się w przyszłym roku.)
   The number of students at our university has decreased. (Liczba studentów na naszym uniwersytecie się zmniejszyła.)
   Their profits have decreased by 20%. (Ich zyski zmniejszyły się o 20%.)
   To decrease the cost use a simple design. (Żeby zmniejszyć koszt użyj prostego projektu.)
   przeciwieństwo: increase
   zobacz także: reduce
 3. weaken **
  • osłabiać, nadwyrężać, zmniejszać [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   Drugs weaken your concentration. (Używki zmniejszają koncentrację.)
   I weakened my leg after our long walk. (Nadwyrężyłem nogę po naszym długim spacerze.)
   Your joints are weakened after years of training. (Twoje stawy są nadwyrężone po latach trenowania.)
 4. minimize ** , minimise British English
 5. diminish **
 6. chop **
  • zmniejszać, ucinać (dochody) informal [TRANSITIVE]
   My mother chopped my allowance. (Moja mama ucięła moje kieszonkowe.)
   My boss has chopped my salary. (Mój szef uciął moją pensję.)
   His parents decided to chop his pocket money after his rude behaviour. (Jego rodzice postanowili zmniejszyć mu kieszonkowe po jego niegrzecznym zachowaniu.)
 7. cut *****
 8. narrow ***
 9. drop , *****
  • zmniejszać, redukować [TRANSITIVE]
   Our sales have drastically dropped. (Nasze sprzedaże drastycznie się zmniejszyły.)
   The doctor said I have to drop the calories of my diet. (Lekarz powiedział, że muszę zredukować kalorie w mojej diecie.)
 10. lessen *
  • zmniejszać (np. ryzyko), osłabiać (np. wpływ), łagodzić (np. karę)
   You'll see, time will lessen your pain. (Zobaczysz, czas złagodzi twój ból.)
   This injection lessens the risk of contracting the disease. (Ten zastrzyk zmniejsza ryzyko zarażenia się chorobą.)
   This medicine will lessen your fever and you'll sleep well. (To lekarstwo osłabi twoją gorączkę i będziesz dobrze spał.)
 11. trim **
  • obniżać, zmniejszać (np. wydatki, budżet) [TRANSITIVE]
   We have to trim our budget, we spend more than we earn. (Musimy zmniejszyć nasz budżet, wydajemy więcej, niż zarabiamy.)
 12. wane
 13. relieve **
  • uśmierzać (ból), zmniejszać (niepokój), rozładować (napięcie) [TRANSITIVE]
   You have to relieve your anxiety or you'll be sick. (Musisz zmniejszyć swój niepokój albo będziesz chory.)
   She relieved the tension by telling a joke. (Ona rozładowała napięcie poprzez powiedzenie żartu.)
 14. dampen , dampen down British English
 15. prune
 16. carve **
 17. pare
 18. fall , *****
  • tracić, zmniejszać [INTRANSITIVE]
   Our numbers are falling steadily. (Nasza wartość się stabilnie zmniejsza.)
   My speed is falling, I don't know what to do. (Tracę prędkość, nie wiem co mam zrobić.)
 19. deaden
 20. slacken
 21. remit ,
 22. skeletonize , skeletonise British English
 23. extenuate
 24. disquantity
 25. minish old use   old use
phrasal verb
 1. turn down *
 2. cut back *
  • redukować (np. zatrudnienie), ograniczać (np. wydatki), zmniejszać (np. produkcję)
   He cut back calories in order to lose weight. (On ograniczył kalorie, aby schudnąć.)
 3. pull down
 4. whittle down
 5. trim down , trim something down
 6. ease on
 1. make smaller  
czasownik
 1. mitigate *
  • łagodzić, uspokajać (np. konflikt), zmniejszyć (ciężar, wagę), zmniejszać
   We have to mitigate the conflict between these two groups. (Musimy uspokoić konflikt pomiędzy tymi dwiema grupami.)
   They're trying to mitigate the effects of climate change. (Oni próbują łagodzić efekty zmiany klimatu.)
czasownik
 1. decline ***
  • spadać (o cenach), obniżać (np. produkcję), zmniejszać się (np. o zainteresowaniu) [INTRANSITIVE]
   The salesman income has rapidly declined, and he became depressed. (Zysk sprzedawcy gwałtownie się zmniejszył, i on się przygnębił.)
   People's interest in the artist's music declined, so she decided to retire. (Zainteresowanie muzyką artystki się zmniejszyło, więc postanowiła odejść na emeryturę.)
 2. shrink **
 3. dwindle
  • kurczyć się, zanikać, zmniejszać się
   Our supply of water has dwindled. (Nasze zapasy wody zmniejszyły się.)
   My hopes for winning dwindled with each passing minute. (Moje nadzieje na wygraną zmniejszały się z każdą minutą.)
 4. abate
 5. be in decline
 6. preshrink
phrasal verb
 1. go down ***  
  Her temperature has gone down. (Jej temperatura zmniejszyła się.)
  My income has recently gone down. (Mój dochód ostatnio się zmniejszył.)
 2. fall off *
  • zmniejszać się, maleć
   Your attendance in the classes fell off. (Twoja obecność na zajęciach zmalała.)
   Unemployment will fall off in the next months. (Bezrobocie zmniejszy się w następnych miesiącach.)
   link synonim: fall
   przeciwieństwo: rise
 3. drop off  
 4. fall back *
 5. ease off , ease up

powered by  eTutor logo