BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"zebranie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zebranie" po polsku

zebranie

rzeczownik
 1. assembly **
  • zebranie, zgromadzenie (grupa ludzi, którzy spotykają się w konkretnym celu, np. podejmowania decyzji) [COUNTABLE]
   Only 5 percent of the assembly members are women. (Tylko pięć procent członków zgromadzenia to kobiety.)
   The assembly made the decision. (Zgromadzenie podjęło decyzję.)
   It was during the annual assembly of religious leaders. (To zdarzyło się podczas corocznego zgromadzenia przywódców religijnych.)
 2. conference ****
  • narada, zebranie [COUNTABLE]
   What did you discuss at the conference? (O czym rozmawialiście na naradzie?)
   At 4 pm we had a conference. (O 4 po południu odbyliśmy naradę.)
 3. gathering **
 4. pooling
 5. garnering
 6. mustering
 7. forgathering
 8. moot
the harvest / 4 October,
czasownik
 1. pick *****
  • zrywać, zbierać (owoce, kwiaty) [TRANSITIVE]
   He is busy picking apples. (On jest zajęty zbieraniem jabłek.)
   She picked flowers on the meadow. (Ona zrywała kwiaty na łące.)
   He picked a tag off my shirt. (On zerwał metkę z mojej koszuli.)
   Miss, you can't pick flowers in the park. (Panienko, nie można w parku zrywać kwiatków.)
 2. collect ***
  • kolekcjonować, zbierać [TRANSITIVE]
   She collects stuffed animals. (Ona kolekcjonuje pluszowe zwierzaki.)
   Find someone who collects old coins. (Znajdź kogoś, kto zbiera stare monety.)
 3. harvest **
 4. raise *****
  • zbierać (pieniądze na jakiś cel) [TRANSITIVE]
   We are raising money for sick children. (Zbieramy pieniądze na chore dzieci.)
   I am raising money for a concert. (Zbieram pieniądze na koncert.)
 5. poll ***
  • zbierać, zdobywać (głosy)
   We polled a lot of votes. (Zebraliśmy dużo głosów.)
   I would like to poll at least one thousand votes. (Chciałbym zdobyć przynajmniej tysiąc głosów.)
 6. accumulate *
 7. garner *
 8. reap *
 9. glean
  • gromadzić, zbierać, zdobywać (np. informacje)
   I am not able to glean any useful information from the producer's site. (Nie jestem w stanie zdobyć żadnej użytecznej informacji ze strony producenta.)
 10. hoard
 11. amass
 12. aggregate *
 13. summon *
 14. regroup
 15. cull
 16. take *****
 17. catch *****
  • łapać, zbierać (np. deszczówkę do pojemnika) [TRANSITIVE]
   We are catching the rainwater into the buckets, so that we can use it later to water the plants. (Łapiemy deszczówkę do wiader, aby później używać jej do podlewania roślin.)
   You need another plate to catch the drips. (Potrzebujesz drugiego talerza, żeby złapać to, co skapnie.)
 18. cumulate
 19. gather , ***
  • zbierać, gromadzić (np. informacje) [TRANSITIVE]
   to collect
   Gather all the necessary information and hand it over to me. (Zbierz wszelkie potrzebne informacje i przekaż je mnie.)
   This software gathers data and organizes it. (Ten program gromadzi informacje i je porządkuje.)
   She used to gather postcards when she was a child. (Ona zbierała pocztówki, kiedy była dzieckiem.)
   link synonim: collect
phrasal verb
 1. sop up
czasownik
 1. pool ***
  • zbierać, zebrać (coś wspólnie), składać się na coś (np. na prezent)
   We are pooling together for Anna's birthday gift. (Składamy się razem na prezent urodzinowy dla Anny.)
   I pooled a lot of experience working here. (Zebrałem wiele doświadczenia, pracując tutaj.)
 2. muster *
 3. gather , ***
  • zebrać (np. spódnicę w garść) [TRANSITIVE]
   She gathered her skirt and crossed the river. (Ona zebrała spódnicę i przeszła przez rzekę.)
phrasal verb
 1. build up **
phrasal verb
 1. get somebody together
  • zbierać kogoś, zwoływać kogoś
   I have to get my friends together. (Muszę zebrać moich przyjaciół.)
   Did you get your family together for the party? (Zwołałeś swoją rodzinę na imprezę?)
 2. round somebody up
  • zbierać kogoś, gromadzić kogoś
   I rounded my family up in the room to tell them my plan. (Zebrałem swoją rodzinę w pokoju, by powiedzieć im, jaki jest mój plan.)
   She rounds her animals up in the shed for the night. (Ona na noc gromadzi swoje zwierzęta w szopie.)
czasownik
 1. mass ****
  • gromadzić się, zbierać się
   The cloud massed in the sky, and it was a sign it's going to rain. (Chmury zebrały się na niebie, i to był znak, że będzie padać.)
   People massed in front of the church to welcome the bride. (Ludzie zgromadzili się przed kościołem, aby powitać pannę młodą.)
 2. well , ***** , well up
  • zbierać się (np. łzy w oczach) literary
   Tears welled up in my eyes. (Łzy zebrały mi się w oczach.)
   After he offended Sally, her eyes welled up with tears. (Po tym jak on obraził Sally, w jej oczach zebrały się łzy.)
 3. meet *****
  • zbierać się (w jednym miejscu) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   They meet at the fourth floor. (Oni zbierają się na czwartym piętrze.)
   We always meet at the "Banana" club. (Zawsze się zbieramy w klubie "Banana".)
 4. rally **
  • zbierać się (w jakimś celu), jednoczyć się (dla sprawy) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   I have no doubt that many supporters will rally to my defense. (Nie mam wątpliwości, że wielu moich popleczników zbierze się, żeby stanąć w mej obronie.)
   They had to rally and fight for their rights. (Musieli zjednoczyć się i walczyć o swoje prawa.)
 5. assemble **
 6. congregate
 7. be going , get going , get moving
 8. make tracks
phrasal verb
 1. get together *
 2. gang together

Powiązane zwroty — "zebranie"

czasownik
brać = take +4 znaczenia
zabrać = whip +1 znaczenie
otwierać (zebranie, spotkanie) = open
przekładać (zebranie) = rearrange
zwoływać (zebranie, spotkanie) = summon
rzeczownik
phrasal verb
inne

powered by  eTutor logo