Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"wydawać coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wydawać coś" po polsku

czasownik
 1. spend *****
  • wydawać (pieniądze) [przechodni/nieprzechodni]
   She's crazy - she's just spent $500 on clothes. (Ona jest szalona - właśnie wydała 500 dolarów na ubrania.)
   How much do you spend on food? (Jak dużo wydajesz na jedzenie?)
   I usually don't spend much money on presents. (Zwykle nie wydaję dużo pieniędzy na prezenty.)
 2. issue *****
  • wydawać (np. oświadczenie, rozkaz, pozwolenie na lądowanie) [przechodni]
   The school issued a statement to the local press. (Szkoła wydała oświadczenie dla lokalnej prasy.)
   The company issued a statement. (Firma wydała oświadczenie.)
  • wydawać, zaopatrywać (np. w dokumenty) [przechodni]
   The office will be issuing the permits on Tuesday mornings. (Biuro będzie wydawało pozwolenia we wtorkowe poranki.)
   The authorities will soon issue a new registration form. (Władze wkrótce wydadzą nowy formularz rejestracyjny.)
   The school newsletter is issued monthly. (Szkolna gazetka jest wydawana raz w miesiącu.)
 3. publish ****
  • publikować, wydawać [przechodni]
   The book was first published in 2006. (Ta książka została po raz pierwszy opublikowana w 2006 roku.)
   Many computer books are published only in English. (Wiele książek komputerowych jest publikowanych tylko po angielsku.)
   They wanted to publish the book before holidays. (Oni chcieli opublikować książkę przed wakacjami.)
 4. release ****
  • wydawać (książkę); opublikować (np. komunikat prasowy); ukazywać się, wypuszczać (film na ekrany); wprowadzać, wypuszczać (produkt na rynek) [przechodni]
   My band will release a new album next month. (Mój zespół wyda nowy album w przyszłym miesiącu.)
   We need to release your statement. (Musimy opublikować twoje oświadczenie.)
   His first movie was released in 1995. (Jego pierwszy film został wypuszczony na ekrany w 1995.)
 5. deliver , ***
  • wygłaszać (np. przemowę), ogłaszać (np. werdykt), wydawać (np. wyrok) oficjalnie [przechodni]
   The speech he delivered was very brief. (Przemowa, którą wygłosił, była bardzo zwięzła.)
   I want to deliver an inspirational speech. (Chcę wygłosić inspirującą przemowę.)
   I delivered a speech about equality and freedom. (Wygłosiłem mowę na temat równości i wolności.)
   The judge delivered the sentence yesterday. (Sędzia wydał wyrok wczoraj.)
   She never lived to hear the judge deliver the sentence. (Ona nie dożyła ogłoszenia wyroku przez sędziego.)
 6. produce *****
  • wydawać, przedstawiać [przechodni]
   He's producing a magazine in London. (On wydaje magazyn w Londynie.)
   The company produced new solutions which will revolutionize the industry. (Firma przedstawiła nowe rozwiązania, które zrewolucjonizują przemysł.)
 7. utter *
 8. expend
  • wydatkować, wydawać (pieniądze)
   I need to expend more money to secure the safety of my company. (Muszę wydać więcej pieniędzy, aby zapewnić bezpieczeństwo mojej firmie.)
 9. dispense *
 10. surrender **
  • wydawać, przekazywać (np. dokumenty) oficjalnie [przechodni]
   They didn't want to surrender the documents to me. (Nie chcieli przekazać mi dokumentów.)
   Can you surrender the key to the office? (Czy możesz wydać klucz do biura?)
 11. edit **
 12. emit *
 13. cut *****
  • wydawać (np. płytę CD, singiel) [przechodni]
   They managed to cut their first album, but it wasn't much of a success. (Udało im się wydać ich pierwszy album, ale nie był on zbytnim sukcesem.)
 14. redact
 15. dispend
 16. wair
phrasal verb
 1. give out something *
 2. let out *
 3. pay out  
 4. dip into something
 5. give out *
 6. dish something out , dish out something
 7. send forth
idiom
 1. blow the whistle potocznie

wydawać coś

phrasal verb
 1. give off something
  • wydzielać coś, wydawać coś (np. zapach, dźwięk)
   Your car is giving off a funny smell. (Twój samochód wydziela dziwny zapach.)
   Something in the fridge gave a disgusting smell off. (Coś w lodówce wydzielało ohydny zapach.)
 2. bring something out , także: bring out something *
  • wydawać coś, wprowadzać coś na rynek (np. książkę, nowy model)
   I hope they bring out the next book in a hardcover. (Mam nadzieję, że wydadzą następną książkę w twardej okładce.)
   This company is going to bring out a new model of the car I have. (Ta firma wprowadzi na rynek nowy model samochodu, który mam ja.)
 3. get through something **
 4. give something away , give away something *
 5. put something out , także: put out something **
 6. lay something out
phrasal verb
 1. give somebody away
phrasal verb
 1. turn somebody in *  
  He turned his friend in on the police station. (On wydał swojego przyjaciela na posterunku policji.)
 2. give somebody up
 1. betray somebody *
czasownik
 1. seem ***** , także: seemeth przestarzale
  • wydawać się, zdawać się, wyglądać na [nieprzechodni]
   It seems unlikely that he will come. (Wydaje się to mało prawdopodobne, że on przyjdzie.)
   You seem sad, what's happened? (Wydajesz się smutny, co się stało?)
   He's so weak, he seems sick. (On jest taki słaby, wygląda na chorego.)
   She seems to be tired. (Ona zdaje się być zmęczona.)
   We seem to have lost the way. (Zdaje się, że się zgubiliśmy.)
 2. sound *****
  • brzmieć, wydawać się (np. o pomyśle) [nieprzechodni]
   That sounds great! (To brzmi świetnie!)
   She didn't sound very enthusiastic. (Ona nie brzmiała zbyt entuzjastycznie.)
   It sounded almost like a sigh. (To zabrzmiało prawie jak westchnienie.)
   You sound angry, what happened? (Wydajesz się zły, co się stało?)
   She sounded worried when I called her. (Wydawała się zmartwiona, kiedy do niej zadzwoniłem.)
 3. appear , *****
 4. look *****
phrasal verb
 1. come across as
idiom
 1. run away with the idea język mówiony , run away with the impression język mówiony
czasownik
 1. condemn **
 2. extradite
  • wydać (np. przestępcę policji)
idiom
 1. sound like something ***  
  It sounds like you are not interested in me whatsoever. (Wydaje się, że w ogóle nie jesteś mną zainteresowana.)
  She sounds like an interesting person. (Ona wydaje się interesującą osobą.)
phrasal verb
 1. come across *
idiom
 1. strike somebody as
  • wydawać się komuś, zdawać się komuś
   It struck me as odd that the man didn't introduce his wife to us right after their arrival. (Wydało mi się to dziwne, że mężczyzna nie przedstawił nam swojej żony zaraz po ich przybyciu.)
   link synonim: seem
czasownik
 1. fancy that   termin literacki
  She fancied that she heard steps in the corridor. (Wydawało jej się, że usłyszała kroki w korytarzu.)
phrasal verb
 1. give oneself away