"wycięcie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wycięcie" po polsku

wycięcie

rzeczownik
 1. cut *****
  • rozcięcie, nacięcie, wycięcie (np. w kartce papieru) [policzalny]
   Make a two-inch cut in a piece of paper. (Należy wykonać dwucalowe nacięcie na kartce papieru.)
   I need a new sheet of paper because I accidentally made a cut in this one. (Potrzebuję nowej kartki papieru, bo w tej przez przypadek zrobiłem nacięcie.)
 2. notch *
  • nacięcie, dziurka, wycięcie
   I marked my gun with a notch. (Oznaczyłem swój pistolet nacięciem.)
   He carved a notch in a stick. (On wyciął dziurkę w patyku.)
 3. clearing *
 4. excision
 5. neckline
 6. resection
  • resekcja, wycięcie (np. narządu)
   He's undergone a bowel resection. (On przeszedł resekcję jelita.)
   The doctor performed my kidney resection. (Lekarz przeprowadził wycięcie mojej nerki.)
 7. cutout , cut-out  
 8. ablation
 9. cutting *
 10. excising
 11. ectomy
 12. exaeresis  
przymiotnik
 1. notched
czasownik
 1. clip ***
  • wycinać (fragment artykułu prasowego)
   He clipped an article about Michael Jackson. (On wyciął artykuł o Michaelu Jacksonie.)
   Can I clip this photo from your newspaper? (Czy mogę wyciąć to zdjęcie z twojej gazety?)
 2. cut out *
 3. excise
 4. indent
 5. exsect  
 6. exscind
 7. incide
 8. cut *****
  • wycinać (np. sceny z nagrania) [przechodni]
   The actress was mad because the producers have cut her big scene. (Aktorka była wściekła, ponieważ producenci wycięli jej ważną scenę.)
   The part where he answers the questions was cut. (Część, w której on odpowiada na pytania została wycięta.)
phrasal verb
 1. cut out *
  • wycinać (coś z papieru, materiału)
   I cut out an angel from paper for you. (Wyciąłem dla ciebie aniołka z papieru.)
   I will cut out this article from the newspaper. (Wytnę ten artykuł z gazety.)
phrasal verb
 1. cut out *  
  We had to cut out that tree. (Musieliśmy wyciąć tamto drzewo.)
  The doctors cut out the tumor. (Doktorzy wycięli guza.)
  link synonim: crop out
 2. crop out
czasownik
 1. cut *****
phrasal verb
 1. cut something out

Powiązane zwroty — "wycięcie"

czasownik
rzeczownik
phrasal verb
idiom

powered by  eTutor logo