"write the lyrics" — Słownik kolokacji angielskich

write the lyrics kolokacja
Popularniejsza odmiana: write lyrics
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz liryków
  1. write czasownik + lyrics rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He started writing his first lyrics at 16 years old.

    Podobne kolokacje: