"word fuck" — Słownik kolokacji angielskich

word fuck kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pieprzenie słowa
  1. word rzeczownik + fuck rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It also features around 428 uses of the word "fuck".

    Podobne kolokacje: