"woman shrieks" — Słownik kolokacji angielskich

woman shrieks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wrzaski dla kobiet
  1. woman rzeczownik + shriek czasownik
    Zwykła kolokacja

    The woman shrieked and people began to run toward us from the house.

    Podobne kolokacje: