"wiązać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wiązać się" po polsku

wiązać się

czasownik
 1. carry , *****
  • nieść za sobą, nieść ze sobą, wiązać się, pociągać za sobą (np. ryzyko, zagrożenie) [TRANSITIVE]
   His behaviour carries a lot of risk, so I don't want to have anything to do with him. (Jego zachowanie wiąże się ze sporym ryzykiem, więc nie chcę mieć z nim nic wspólnego.)
   Flu carries a lot of potential complications. (Grypa niesie ze sobą wiele potencjalnych powikłań.)
   You know that this move carries a great danger of failure? (Wiesz, że ten ruch niesie za sobą duże zagrożenie niepowodzeniem?)
   This crime carries a severe punshiment. (To przestępstwo pociąga za sobą ciężką karę.)
   Your behaviour carries now a lot of unpleasant consequences. (Twoje zachowanie pociąga teraz za sobą wiele nieprzyjemnych konsekwencji.)
 2. interlink
  • wiązać się (ze sobą, np. aspekty, problemy)
 1. get involved *
  • wiązać się (z kimś)
czasownik
 1. bond ***
  • wiązać, spoić (np. elementy konstrukcji) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   They bonded these elements by welding. (Oni spoili te elementy poprzez spawanie.)
   Cement bonds the bricks. (Cement spaja cegły.)
   The welder bonded the bicycle frame. (Spawacz zespoił ramę roweru.)
   This glue won't bond plastic. (Ten klej nie zwiąże plastiku.)
 2. associate ****
  • kojarzyć (coś z czymś), wiązać (fakty) [TRANSITIVE]
   I associate rainy weather with sadness. (Kojarzę deszczową pogodę ze smutkiem.)
   If you can associate facts quickly, you are intelligent. (Jeżeli potrafisz szybko wiązać fakty, jesteś inteligentny.)
 3. link ****   [TRANSITIVE]
  He linked two cords together. (On zawiązał dwa sznury ze sobą.)
  I linked two ropes together. (Związałam ze sobą dwa sznury.)
 4. strap **
  • wiązać, mocować, zapiąć, przypiąć
   Strap him to the chair and don't let him escape. (Przywiążcie go do krzesła i nie pozwólcie mu uciec.)
   You should strap your keys to your belt. (Powinieneś przymocować swoje klucze do paska.)
 5. tether
  • przywiązywać (zwierzę), pętać, wiązać
   They tethered the dog to its kennel and went inside the house. (Oni przywiązali psa do jego budy i weszli do domu.)
 6. truss
 7. conjoin , także: cojoin
 8. interlock
 9. pinion
 10. astringe
 11. begird   literary
czasownik
 1. relate ****
  • łączyć (dwie różne rzeczy), powiązać (coś ze sobą), wykazać związek [TRANSITIVE]
   How are these two cases related? (Jak te dwa przypadki są ze sobą powiązane?)
   I can't relate these two events to each other. (Nie potrafię połączyć ze sobą tych dwóch wydarzeń.)
 2. concatenate

"wiązać się" — Słownik kolokacji angielskich

get involved kolokacja
 1. get czasownik + involve czasownik = wiązać się (z kimś)
  Bardzo silna kolokacja

  Or had someone tried once more to get me involved?

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo