"whopping lie" — Słownik kolokacji angielskich

whopping lie kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłamstwo manta
  1. whopping przymiotnik + lie rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She drank to excess and told whopping lies.

    Podobne kolokacje: