"well like" — Słownik kolokacji angielskich

well like kolokacja
Popularniejsza odmiana: well liked
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dobrze lubić
  1. like czasownik + well przysłówek
    Zwykła kolokacja

    She is well liked by most of the other students.

powered by  eTutor logo