14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"wcielenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wcielenie" po polsku

wcielenie

Nov 26 2007'Avatar' ...
rzeczownik
 1. avatar
  • wcielenie, ucieleśnienie (przybieranie postaci ludzkiej lub zwierzęcej przez boga)
   Egyptians believed that sacred animals were avatars of gods. (Egipcjanie wierzyli, że święte zwierzęta są wcieleniami bogów.)
   Avatars are very common in Hindu mythology. (Wcielenia są bardzo powszechne w mitologii indyjskiej.)
  • wcielenie (obraz przedstawiający osobę na ekranie komputera w trakcie np. rozmów na czacie, czy grach internetowych)
   My avatar in this game is a dwarf. (W tej grze moim wcieleniem jest krasnolud.)
   Why did you choose such an avatar? (Dlaczego wybrałeś takie wcielenie?)
 2. embodiment
  • ucieleśnienie, uosobienie, wcielenie (personifikacja)
   She is the embodiment of calmness. (Ona jest uosobieniem spokoju.)
   Their new CEO is the embodiment of their company's values. (Ich nowy dyrektor jest wcieleniem wartości ich firmy.)
   He's trying really hard to be the embodiment of everything they've taught him. (On stara się bardzo mocno, by być ucieleśnieniem tego, czego oni go nauczyli.)
  • wcielenie, włączenie (inkluzja)
 3. incorporation
  • przyłączenie, włączenie, wcielenie, zrzeszenie, zjednoczenie, inkorporacja
   Ukraine has applied for an incorporation into the European Union. (Ukraina złożyła wniosek o wcielenie do Unii Europejskiej.)
   The incorporation of the nine new Member States was possible only under exceptional conditions. (Włączenie dziewięciu nowych państw członkowskich było możliwe tylko na wyjątkowych warunkach.)
 4. incarnation
  • wcielenie, uosobienie, ucieleśnienie
   He claimed to be the next incarnation of Buddha. (On twierdził, że jest kolejnym wcieleniem Buddy.)
  • wcielenie (Syna Bożego)
 5. impersonation
 6. induction
  • powołanie, wcielenie (do wojska) American English
   The induction of the new recruits to the army will take place tomorrow. (Wcielelenie do wojska nowych rekrutów będzie miało miejsce jutro.)
 7. preincorporation
czasownik
 1. incorporate ***
 2. integrate **
 3. incarnate  
 4. impersonate
 5. incorpse

powered by  eTutor logo