Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"włączenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "włączenie" po polsku

włączenie

rzeczownik
 1. implication ***
  • uwikłanie, wmieszanie, wplątanie, włączenie, zaangażowanie [UNCOUNTABLE]
   My implication in this argument is completely accidental. (Moje wplątanie w tę kłótnię jest całkowicie przypadkowe.)
   I'm mad at him because of his implication in my business. (Jestem na niego zły przez wmieszanie się w moje sprawy.)
 2. inclusion *
  • włączenie, zawieranie [UNCOUNTABLE]
   The inclusion of all social classes is important in this debate. (Włączenie wszystkich klas społecznych jest ważne w tej debacie.)
 3. incorporation
  • przyłączenie, włączenie, wcielenie, zrzeszenie, zjednoczenie, inkorporacja
   Ukraine has applied for an incorporation into the European Union. (Ukraina złożyła wniosek o wcielenie do Unii Europejskiej.)
   The incorporation of the nine new Member States was possible only under exceptional conditions. (Włączenie dziewięciu nowych państw członkowskich było możliwe tylko na wyjątkowych warunkach.)
 4. activation
 5. embodiment
 6. preincorporation
 7. subsuming
obrazek do "activate" po polsku
czasownik
 1. include *****
 2. incorporate ***
 3. integrate , **
 4. activate *
 5. engage ***
 6. incorpse
 7. toggle on  
  przeciwieństwo: toggle off
phrasal verb
 1. turn on **
 2. switch on
 3. build into
 4. snap on
  • włączać (np. światło)
   Could you snap on the light? It's getting dark outside. (Mógłbyś włączyć światło? Na dworze się ściemnia.)
   przeciwieństwo: snap off
 5. pop something on
  • włączać, nastawiać (np. radio)
   He tried to pop the radio on. (On próbował nastawić radio.)
   Why don't you pop the TV set on? (Dlaczego nie nastawisz telewizora?)
obrazek do "turn something on" po polsku obrazek do "plug something in" po polsku
phrasal verb
 1. turn something on * , turn on something **  
  Could you turn on the light, please? (Czy możesz proszę włączyć światło?)
  Let's turn the music on! (Włączmy muzykę!)
 2. set something off
  • włączyć coś (o alarmie)
   He pushed the red button and set the alarm off. (On wcisnął czerwony guzik i włączył alarm.)
 3. fire something up
 4. switch something on , switch on something  
  He switched the flashlight on. (On włączył latarkę.)
 5. flip something on  
 6. plug something in
 7. flick something on
czasownik
 1. mix something in
 2. get something started , get something going
czasownik
 1. enable ***
 2. extend ***
 3. subsume
 1. put in motion
phrasal verb
 1. take something in ** , także: take in something **
 2. add something in
 3. put something on , także: put on something ***
  • włączać coś, uruchamiać coś
   Put the dishwasher on. (Włącz zmywarkę.)
   He pulled a beer out of the fridge and put on TV. (On wyciągnął z lodówki piwo i włączył telewizor.)
phrasal verb
 1. go off **
  • włączyć się (o alarmie, dźwięku w jakimś urządzeniu) [INTRANSITIVE]
   We woke up because the sirens went off. (Obudziliśmy się, ponieważ włączyły się syreny.)
   I don't know why the burglar alarm went off. (Nie wiem dlaczego włączył się alarm antywłamaniowy.)
   My phone went off during a lecture. (Mój telefon włączył się podczas wykładu.)
   My alarm went off at 5 o'clock even though I hadn't set it. (Mój budzik zadzwonił o 5, mimo że go nie ustawiłem.)
   I was late for work because my alarm hadn't gone off. (Spóźniłem się do pracy, bo mój budzik nie zadzwonił.)
   Every time I pass it by, the buzzer goes off. (Za każdym razem gdy to mijam, włącza się brzęczyk.)
 2. come up ****

powered by  eTutor logo