BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"umiejętności" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "umiejętności" po polsku

umiejętności

rzeczownik
 1. abilities **
  • kompetencje, umiejętności
   the range of knowledge and skills a person has
   Your abilities are invaluable to our company. (Twoje umiejętności są nieocenione dla naszej firmy.)
   You will be divided into three groups based on your abilities. (Będziecie podzieleni na trzy grupy, w zależności od waszych kompetencji.)
 2. competence ** , także: competency old-fashioned *
  • kwalifikacje, umiejętności [COUNTABLE]
   What will matter is not your competence, but your character. (Znaczenie będą miały nie twoje kwalifikacje, ale twój charakter.)
   Handling such machines is beyond my competence. (Panowanie nad takimi maszynami jest ponad moje umiejętności.)
 3. competencies
  • kompetencje, umiejętności, kwalifikacje
   skills and abilities that someone has
   Once the Lisbon Treaty comes into force and new competencies are created for the Parliament and the European Union, this tendency will intensify. (Z chwilą wejścia w życie traktatu lizbońskiego i przyznania Parlamentowi i Unii Europejskiej nowych kompetencji, tendencja ta się zintensyfikuje.)
   Nobody in this company would doubt your competencies. (Nikt w tej firmie nie wątpi w twoje kwalifikacje.)
 4. energies *
 5. chops
 6. skill set
 7. acquirements
rzeczownik
 1. skill ****   [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  He realized he made improper use of his skills. (Zdał sobie sprawę, że zrobił niewłaściwy użytek ze swoich umiejętności.)
  You should perfect your skills every day. (Powinieneś doskonalić swoje umiejętności każdego dnia.)
  important nie mylić z: ability
  zobacz także: talent
 2. art , *****
 3. ability ****
 4. faculty ***
  • zdolność, umiejętność (np. do słyszenia, widzenia) [COUNTABLE USUALLY PLURAL]
   His hearing faculty is impaired. (Jego zdolność słuchania jest upośledzona.)
   My seeing faculty improved after the surgery. (Moja zdolność widzenia poprawiła się po operacji.)
   He lost his hearing faculty after the accident. (Po wypadku stracił zdolność słyszenia.)
 5. power , *****
  • zdolność, umiejętność, moc [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   The surgeon did everything in his power to save the patient. (Chirurg zrobił wszystko, co w jego mocy, aby uratować pacjenta.)
   He believes that this stone has a magical power. (On wierzy, że ten kamień ma magiczną moc.)
   You have the power to change your life. (Masz moc, aby zmienić swoje życie.)
 6. command ***
  • znajomość, umiejętność (np. posługiwania się językiem)
   His command of English is extraordinary. (Jego znajomość angielskiego jest niezwykła.)
   I must say she has a great command of the world economy. (Muszę powiedzieć, iż ona ma ogromną znajomość gospodarki światowej.)
 7. competence ** , także: competency old-fashioned *   [UNCOUNTABLE]
  What will matter is not your competence, but your character. (Znaczenie będą miały nie twoje umiejętności, ale twój charakter.)
 8. qualification *
 9. workmanship
 10. magic touch
 11. deftness
 12. art of doing  
 13. skilfulness British English , skillfulness American English
 14. facture
czasownik
 1. dow **

Powiązane zwroty — "umiejętności"

rzeczownik
doświadczenie (posiadana wiedza, umiejętności) = experience
praktyka (określonych umiejętności) = exercise , ex. (skrót)
gra (czyjeś umiejętności) = game
wizytówka (czyichś umiejętności) = showcase
kwalifikacje (umiejętności niezbędne do wykonywania określonej pracy) = qualifications
sprawdzian (np. czyichś umiejętności) = test
popis (np. umiejętności) = display
kaliber (poziom czyichś umiejętności i osiągnięć) = calibre British English , caliber American English
osiągnięcie (np. określonego poziomu, umiejętności) = attainment
rozwijanie (np. umiejętności) = cultivation
nabywanie (np. wiedzy, umiejętności) = acquisition
ukazanie (np. emocji, umiejętności) = demonstration
zasób (np. umiejętności, informacji) = armoury British English , armory American English
odświeżenie (umiejętności) = refurbishing
udoskonalenie (umiejętności) = honing
czasownik
umieć = can +1 znaczenie
osiągać (np. umiejętności) = acquire
uczyć się (zdobywać nową wiedzę lub umiejętności) = learn
rozwijać (umiejętności) = develop , także: develope old use
wykazywać (np. zdolności, umiejętności) = exhibit +1 znaczenie
oceniać (np. umiejętności) = assay
udoskonalić (umiejętność) = hone
odświeżyć (umiejętność) = refurbish , refurb informal
polerować (swoje umiejętności, talenty) = burnish
uzbroić kogoś w coś (np. wiedzę, umiejętności) = arm somebody in something
przymiotnik
doskonały (mający najwyższe umiejętności) = great , także: gt.
akrobatyczny (umiejętność, sposób poruszania się) = acrobatic
przysłówek
idiom

"umiejętności" — Słownik kolokacji angielskich

skill set kolokacja
 1. skill rzeczownik + set rzeczownik = umiejętności, kwalifikacje, zakres umiejętności (dosł. zestaw umiejętności)
  Bardzo silna kolokacja

  Students need to have a good set of social skills.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo