BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"ujawnić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ujawnić" po polsku

ujawnić

czasownik
 1. betray *
  • zdradzić, ujawnić, dać poznać (np. emocje, wzruszenie) [przechodni]
   His strange motions betrayed his nervousness. (Jego dziwne ruchy ujawniły jego nerwy.)
   The child's eyes betrayed his fear of the dog. (Oczy dziecka dały poznać jego strach przed psem.)
  • ujawnić, zaświadczyć (np. o prawdzie) [przechodni]
 2. divulge
 3. show through
  • ujawnić (swoje uczucia)
 4. blow , ****
  • ujawnić (podstęp)
 5. unrip
 6. bewray
idiom
 1. blow somebody's cover , blow one's cover
czasownik
 1. reveal ****
 2. uncover **
  • ujawniać (np. spisek), odkrywać (np. dowód, prawdę) [przechodni]
   to find out
   The police have uncovered new evidence. (Policja odkryła nowe dowody.)
   I uncovered the truth about my family. (Odkryłem prawdę o mojej rodzinie.)
   They want to uncover your secret. (Oni chcą odkryć twój sekret.)
 3. expose ***
  • ujawniać, odkrywać [przechodni]
   He exposed his vile actions. (On ujawnił jego niecne czyny.)
   If you don't come back to me, I will expose all your lies. (Jeżeli do mnie nie wrócisz, ujawnię wszystkiego twoje kłamstwa.)
   We have to expose the truth about his first wife. (Musimy ujawnić prawdę o jego pierwszej żonie.)
 4. leak **
  • ujawniać (np. informacje) [przechodni]
   Her good friend leaked the information to the press. (Jej dobry przyjaciel ujawnił informacje prasie.)
   I hope you won't leak my address to the press. (Mam nadzieję, że nie ujawnisz prasie mojego adresu.)
 5. disclose **
 6. manifest **
 7. compromise ***
 8. unveil *
 9. unearth
  • wydobywać (na światło dzienne), ujawniać
   My research unearthed some little known facts. (Moje badania ujawniły kilka mało znanych faktów.)
 10. babble
 11. unmask
 12. uncloak
 13. disclude
 14. disbosom
 15. unclothe
idiom
 1. bring something to light
phrasal verb
 1. find somebody out
czasownik
 1. surface ****  
  He surfaced as the one who commited the crime. (On ujawnił się jako ten, który popełnił zbrodnię.)
  I had to surface as a detective. (Musiałem ujawnić się jako detektyw.)
 2. show , *****
phrasal verb
 1. come forward *
czasownik
 1. obtrude
 2. de-lurk

powered by  eTutor logo