"tell sir" — Słownik kolokacji angielskich

tell sir kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz sir
  1. tell czasownik + sir rzeczownik
    Silna kolokacja

    "Is there anything else you wish to tell me, sir?"

    Podobne kolokacje: