"tell senators" — Słownik kolokacji angielskich

tell senators kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz senatorom
  1. tell czasownik + senator rzeczownik
    Silna kolokacja

    Secretary Powell told senators that conditions would only clutter the treaty.