"tell people" — Słownik kolokacji angielskich

tell people kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz ludzi
  1. tell czasownik + people rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Now we have to tell the people who matter what the results are.

    Podobne kolokacje: