"tell one's life" — Słownik kolokacji angielskich

tell one's life kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówić czyjś życie
  1. tell czasownik + life rzeczownik
    Silna kolokacja

    You've been told all your life that this country is the best, the finest, the most wonderful.

    Podobne kolokacje: