"tell journalists" — Słownik kolokacji angielskich

tell journalists kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz dziennikarzom
  1. tell czasownik + journalist rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Military commanders in the south have also told journalists they intend to continue their policy of force.