"such as women" — Słownik kolokacji angielskich

such as women kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): taki jak kobiety
  1. such przyimek + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    All members of the council were asked to be interested in social work such as health-care, children, women, and business.

    Podobne kolokacje: