"steal books" — Słownik kolokacji angielskich

steal books kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ukradnij książki
  1. steal czasownik + book rzeczownik
    Silna kolokacja

    However, he was accused of stealing books from the university library, probably to pay debts, and sent down in 1778.

    Podobne kolokacje: