"stay from" — Słownik kolokacji angielskich

stay from kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zostawać z
  1. stay czasownik + from przyimek
    Silna kolokacja

    As a result, they stay home from school during their periods.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo