"spectacular moment" — Słownik kolokacji angielskich

spectacular moment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): moment wielkiego widowiska
  1. spectacular przymiotnik + moment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It was a spectacular moment that left the audience gasping.