"smash into one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uderzać czyjś klatka piersiowa
  1. smash czasownik + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The bullet smashed into the creature's chest, sending up a puff of dust.