"slip into one's drink" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wsuwać czyjś napój
  1. slip czasownik + drink rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Would he have loved me anyway even if I hadn't slipped that powerful charm into his drink?

    Podobne kolokacje: