"rozwiązanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozwiązanie" po polsku — Słownik angielsko-polski

rozwiązanie

Epitome Solutions, Inc. is a
rzeczownik
 1. solution ****
  • rozwiązanie (problemu) [COUNTABLE]
   I can't see any other solution. (Nie widzę żadnego innego rozwiązania.)
   The solution was obvious. (Rozwiązanie było oczywiste.)
   But there's a third solution. (Istnieje jeszcze trzecie rozwiązanie.)
  • odpowiedź, rozwiązanie (np. zagadki) [COUNTABLE]
   The solution to this riddle is not so obvious. (Rozwiązanie tej zagadki nie jest takie oczywiste.)
 2. answer *****
  • odpowiedź (na teście), rozwiązanie [COUNTABLE]
   What was your answer to this question? (Jaka była twoja odpowiedź na to pytanie?)
   I didn't know the answer to the last question - it was difficult. (Nie znałem odpowiedzi na ostatnie pytanie - było trudne.)
  • odpowiedź, rozwiązanie (sposób rozwiązania jakiegoś problemu) [COUNTABLE]
   There are no easy answers to this problem. (Nie ma łatwych rozwiązań tego problemu.)
   I feel like the answer is very close. (Czuję, że rozwiązanie jest bliskie.)
 3. resolution ***
  • decyzja, postanowienie, rozwiązanie [UNCOUNTABLE]
   The resolution was to stop the war and sign peace agreement. (Rozwiązaniem było zaprzestanie wojny i podpisanie porozumień pokojowych.)
   We were waiting for the resolution of the government. (Czekaliśmy na postanowienie rządu.)
 4. fix ***
  • rozwiązanie (problemu)
   The fix to this problem was easy. (Rozwiązanie tego problemu było proste.)
   I'm afraid the fix is not so easy. (Obawiam się, iż rozwiązanie nie jest takie proste.)
 5. solving
  • rozwiązanie (znalezienie rozwiązanie)
 6. cure **   [COUNTABLE]
  This money will be a good cure for our financial problem. (Te pieniądze będą dobrym rozwiązaniem naszego problemu finansowego.)
 7. dissolution
 8. dismantling
 9. denouement
 10. unknitting
 11. untying
 12. disbanding
  • rozwiązanie (np. zespołu ludzi)
 13. way forward  
 14. disbandment  
 15. decipherment
  • rozczytanie (niewyraźnego tekstu), rozwiązanie (zagadki)
 16. outwinding
 17. unloosening
 18. unloosing
 19. disentangling
 20. unlashing
 21. mop-up
 22. redressing
 23. terminating
czasownik
 1. solve ***
  • rozwiązywać (znaleźć rozwiązanie) [TRANSITIVE]
   You're not going to solve any problems here. (Nie rozwiążesz tu żadnych problemów.)
   She was determined to solve the mystery. (Ona była zdecydowana rozwiązać tę tajemnicę.)
   It still doesn't solve our problem, though. (Jednak to nadal nie rozwiązuje naszego problemu.)
   link synonim: cure
 2. resolve ***
  • rozwiązywać (np. problem) [TRANSITIVE]
   We are able to resolve a great number of problems. (Jesteśmy zdolni do rozwiązania wielu problemów.)
   The problem resolved itself. (Problem rozwiązał się sam.)
 3. undo *
  • rozwiązywać, rozpinać (np. ubranie, torbę)
   He undid his pocket button and took out his wallet. (On odpiął guzik przy kieszeni i wyciągnął portfel.)
   Why didn't you tell me my fly was undone? (Czemu nie powiedziałeś mi, że mój rozporek był rozpięty?)
   She undid her bra. (Ona rozpięła swój stanik.)
   "Undo" brzmi mniej formalnie niż "unfasten".
   link synonim: unfasten
 4. dissolve **
  • rozwiązywać (np. parlament, małżeństwo) [TRANSITIVE]
   A and B wish to dissolve their marriage. (A i B chcą rozwiązać swoje małżeństwo.)
   Islam gives women equal rights to dissolve a marriage. (Islam daje kobietom równe prawa, aby rozwiązać małżeństwo.)
   King Charles II dissolved the parliament in July 1679. (Król Charles II rozwiązał parlament w lipcu 1679 roku.)
 5. address ****
  • rozwiązywać (problem), zajmować się (jakąś sprawą) formal [TRANSITIVE]
   to try to deal with a problem or question by finding a solution
   We will address it shortly. (Zajmiemy się tym wkrótce.)
   The government tries to address the issue of black economy. (Rząd próbuje rozwiązać problem szarej strefy.)
 6. cure **
 7. untie
  • rozwiązywać (np. węzeł, sznurówki), odwiązywać
   Your shoe is untied. (Masz rozwiązany but.)
   Untie these straps. (Rozepnij te paski.)
   He untied the lace and retied it. (On rozwiązał sznurowadło i zawiązał je ponownie.)
 8. decipher
 9. disband
  • rozwiązywać (np. organizację)
   We decided, with a heavy heart, that it is time do disband our organisation. (Z ciężkim sercem zdecydowaliśmy, że nadszedł czas aby rozwiązać naszą organizację.)
   The League of Nations was disbanded in 1946. (Liga Narodów została rozwiązana w 1946.)
 10. unravel
 11. redress
 12. terminate *
 13. disentangle
 14. unbind
 15. work , *****
 16. unknit
 17. unseam
 18. uncord
 19. outwind
 20. unloosen
 21. unlash
 22. disentwine
 23. unloose
 1. make something right *
phrasal verb
 1. get over something *
 2. clear something up
 3. sort something out , sort out
 4. iron something out
 5. puzzle something out