"rise in one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wzrost w czyjś klatka piersiowa
  1. rise czasownik + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A slight panic rose in Tobin's chest and he looked away.