"resign from the league" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zrezygnuj z ligi
  1. resign czasownik + league rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The club resigned from the league at the end of the 2009/10 season.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo