"reach into one's bag" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zasięg do czyjś torba
  1. reach czasownik + bag rzeczownik
    Silna kolokacja

    She reached into her bag and held up an envelope.

    Podobne kolokacje: