"przyznaję" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przyznaję" po polsku

przyznaję

czasownik
 1. I grant you
  • przyznaję (np. że ktoś jest zdolny)
przymiotnik
 1. true *****
  • przyznaję, prawda, to prawda spoken
   "She is not intelligent." "True, but she has a good heart." ("Ona nie jest inteligentna." "To prawda, ale ma dobre serce.")
   "He had a chance to win the race but lost it." "True, but he did everything he could." ("On miał szansę wygrać wyścig, ale przegrał go." "To prawda, ale zrobił wszystko, co mógł.")
czasownik
 1. vote somebody something *****  
  The university voted me a special grant. (Uniwersytet przyznał mi specjalną dotację.)
  With such poor performance, they will never vote you the first prize. (Z tak słabym wykonaniem, oni nigdy nie przyznają ci pierwszej nagrody.)
 2. grant somebody something **** , grant something to somebody
  • przyznać komuś coś (np. pieniądze)
   The organization granted him two million dollars for his research. (Organizacja przyznała mu dwa miliony dolarów na jego badania.)
   The court granted her child support. (Sąd przyznał jej alimenty.)
czasownik
 1. own , *****
  • przyznawać (że coś jest prawdą) formal [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   I own that she is beautiful. (Przyznaję, że ona jest piękna.)
   I own you are right. (Przyznaję, że masz rację.)
   I must own she is not very attractive. (Muszę przyznać, że ona nie jest bardzo atrakcyjna.)
   You must own you like it. (Musisz przyznać, że ją lubisz.)
 2. admit ****
  • przyznawać (że coś jest prawdą), zgadzać się (z czymś) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   You must admit he is a strange person. (Musisz przyznać, że on jest dziwną osobą.)
   He admitted being wrong. (Przyznał, że był w błędzie.)
   You're in love with her! Admit it! (Jesteś w niej zakochany! Przyznaj to!)
 3. acknowledge *** , także: ack technical , także: acknow old use   [TRANSITIVE]
  I acknowledged that it was my fault. (Przyznałem, że to była moja wina.)
  I want you to acknowledge that there's a problem. (Chcę, żebyś przyznała, że problem istnieje.)
  I don't even have to acknowledge that you are in custody. (Nie muszę nawet przyznawać, że jesteś w areszcie.)
 4. vote *****
  • przyznawać (np. nagrodę) [TRANSITIVE]
   The management voted me a raise. (Dyrekcja przyznała mi podwyżkę.)
   He has been voted the first prize. (Przyznano mu pierwszą nagrodę.)
 5. grant ****
 6. allow *****
 7. award , ****
  • zasądzać, przyznawać (pieniądze dla kogoś) [TRANSITIVE]
   I hope they will award money to those children. (Mam nadzieję, że zasądzą pieniądze dla tych dzieci.)
   The court awarded me 300 dollars of reparation. (Sąd zasądził mi 300 dolarów zadośćuczynienia.)
  • przyznawać (np. punkty w grze, rzut karny) [TRANSITIVE]
   The team was awarded a penalty kick. (Drużynie został przyznany rzut karny.)
   The judge didn't award us a point. (Sędzia nie przyznał nam jednego punktu.)
 8. accord **
  • udzielać, wyświadczać, przyznawać [TRANSITIVE]
   Other members have also overrun slightly, and we must accord the same treatment to everyone. (Inni członkowie również lekko przekroczyli limit czasowy, a jesteśmy zobowiązani udzielić wszystkim równego traktowania.)
 9. confer *
  • nadawać, przyznawać, przyznać (np. tytuł, status) formal [TRANSITIVE]
   My university confered on me a diploma in English philology. (Mój uniwersytet przyznał mi dyplom z filologii angielskiej.)
   I confer on you the title of the earl of Oxford. (Nadaję ci tytuł hrabiego Oxfordu.)
 10. concede **
 11. concur
 12. allocate *
 13. bestow
 14. allot
 15. enter ****
 1. give a share
czasownik
 1. confess **
  • przyznawać się, wyznawać (np. do zbrodni, do błędu) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   He confessed to the crime he had committed. (On przyznał się do zbrodni, którą popełnił.)
   The police will ask you about the theft and you should confess. (Policja zapyta cię o kradzież i powinieneś się przyznać.)
 2. concede **   [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  A police officer asked him many questions and finally he conceded. (Policjant zadał mu wiele pytań i w końcu się przyznał.)
  Did your brother concede to taking my money? (Czy twój brat przyznał się do zabrania moich pieniędzy?)
 3. avow
phrasal verb
 1. own up
  • przyznawać się (do zrobienia czegoś, szczególnie drobnostki, np. do zbicia szklanki)
   Why don't you own up to your mistake? (Dlaczego nie przyznasz się do swojego błędu?)
   I owned up to breaking the glass. (Przyznałem się do zbicia szklanki.)
 2. fess up  
idiom
 1. come clean   informal

powered by  eTutor logo