"przeszkadzanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przeszkadzanie" po polsku

przeszkadzanie

rzeczownik
 1. interruption
  • przerywanie, przeszkadzanie
   stopping someone from speaking
   I'm embarrassed by this crude interruption. (Czuję się zawstydzony tym nieokrzesanym przeszkadzaniem.)
 2. hampering
 3. cumbering
 4. handicapping
 5. interrupting
 6. hindering
 7. impeding
 8. trammelling British English oficjalnie , trammeling American English
 9. incommoding
 10. precluding
 11. intruding  
 12. encumbering oficjalnie , także: incumbering
 13. counterwork
 14. bothering
 15. thrawing
czasownik
 1. interrupt **
  • przerywać, przeszkadzać [przechodni/nieprzechodni]
   Please don't interrupt me. (Proszę, nie przerywaj mi.)
   "Just tell me one thing", she interrupted him. ("Powiedz mi tylko jedną rzecz", przerwała mu.)
   We've interrupted him at his dinner. (Przerwaliśmy mu podczas jedzenia obiadu.)
   link synonim: disturb
 2. disturb
  • zakłócać, przeszkadzać, zaburzać [przechodni]
   Do not disturb me when I work. (Nie przeszkadzaj mi kiedy pracuję.)
   She lowered her voice not to disturb him. (Ona ściszyła swój głos, aby mu nie przeszkadzać.)
   We didn't want to disturb you, but the door was open. (Nie chcieliśmy ci przeszkadzać, ale drzwi były otwarte.)
   "Why do you disturb me?" "Because it's urgent." ("Dlaczego mi przeszkadzasz?" "Bo to pilne.")
   link synonim: interrupt
 3. trouble ****   oficjalnie [przechodni]
  I don't want to trouble you but I have a question. (Nie chcę ci przeszkadzać, ale mam pytanie.)
  I'm really busy, tell them not to trouble me. (Jestem naprawdę zajęty, powiedz im, żeby mi nie przeszkadzali.)
 4. bother ***
  • dręczyć, przeszkadzać, zawracać głowę [przechodni/nieprzechodni]
   I told you already, stop bothering me! (Już ci powiedziałam, przestań mnie dręczyć!)
   Don't bother your sister, she's studying. (Nie przeszkadzaj swojej siostrze, uczy się.)
   My son was bothering me all morning, I'm so tired. (Mój syn dręczył mnie przez cały poranek, jestem taki zmęczony.)
   Don't bother him with that right now - he's busy. (Nie przeszkadzaj mu teraz tym - jest zajęty.)
   link synonim: annoy
 5. handicap *
 6. hamper *
 7. hinder *
 8. impede
 9. interfere **
 10. preclude *
 11. intrude  
 12. heckle
 13. encumber , także: incumber
 14. bebother
 15. cumber
 16. incommode
 17. trammel
 18. thraw
 1. be obstructive

powered by  eTutor logo