Odbierz ANGIELSKĄ PACZKĘ3 kursy angielskiego w cenie 1SPRAWDŹ >>

"przenieść coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przenieść coś" po polsku

czasownik
 1. bump **
 2. adjourn
  • przekładać, przenieść, przenosić się (np. w inne miejsce)
   Our discussion had to be adjourned to the conference hall since my office was being renovated. (Nasze spotkanie musiało zostać przeniesione do sali konferencyjnej, ponieważ moje biuro było remontowane.)

przenieść coś

phrasal verb
 1. bring something away  
 2. bring something forward , także: bring forward something
Tips to make your move less stressful – House Made Home
czasownik
 1. move *****
 2. carry , *****
 3. relocate *
 4. shift ****
  • przenosić (unosić i przestawiać)  BrE potocznie [przechodni]
   I'll shift this vase somewhere else. (Przestawię tę wazę gdzie indziej.)
   He helped me shift the couch. (On pomógł mi przenieść kanapę.)
 5. relegate
 6. export , ***
  • eksportować, przenosić (np. pliki z komputera do komputera) termin techniczny [przechodni]
   She exported the file to the local network. (Ona wyeksportowała plik do sieci lokalnej.)
   Export this photo from the desktop to my folder. (Przenieś to zdjęcie z pulpitu do mojego folderu.)
 7. transplant , **   oficjalnie
 8. translate **
 9. transmit **
 10. tote AmE potocznie , tote around AmE potocznie
 11. handle ****
  • przewozić, przenosić (np. towary, zapasy) [przechodni]
   Can you handle these boxes to my new house? (Czy możesz przewieźć te pudełka do mojego nowego domu?)
   I need to handle the furniture to my office. (Muszę przewieźć te meble do mojego biura.)
 12. transfer ***
  • przekopiować, przenosić (dane)
   The data can be transferred to your computer. (Dane mogą zostać przeniesione na twój komputer.)
   Can you transfer these photos from the desktop to that folder? (Czy możesz przenieść te zdjęcia z pulpitu do tamtego folderu?)
 13. transpose
 14. remove ****
  • przenosić, przeprowadzać (się)  BrE przestarzale [przechodni]
   In two years' time I will remove to a new home. (Za dwa lata przeniosę się do nowego domu.)
   She removed to Africa. (Ona się przeniosła do Afryki.)
   She had to remove to a bigger city where she started studying. (Ona musiała przeprowadzić się do większego miasta, gdzie zaczęła studiować.)
 15. delocalize , delocalise BrE  
  The production was delocalized to another country. (Produkcja została przeniesiona do innego kraju.)
 16. transduce
 17. translocate  
 18. attorn
 19. offload , także: off-load
czasownik
 1. hump
  • przenosić coś (z trudnością), wysilać się  BrE [przechodni]
   He's trying to hump those animals again. (On znowu próbuje przenieść te zwierzęta.)
   My back really hurts after humping all these boxes. (Moje plecy naprawdę bolą po noszeniu tych wszystkich pudełek.)
phrasal verb
 1. carry something over , także: carry over something
  • przenosić coś, rzutować na coś (np. problemy osobiste na życie zawodowe)
   My personal problems carry over into my working life. (Moje problemy osobiste rzutują na moje życie zawodowe.)
   The fear of failure carries over into my next relationship. (Strach przed porażką rzutuje na mój następny związek.)
phrasal verb
 1. move around * , move about
  • przemieszczać się (w związku z pracą), przenosić się (w związku z pracą), często zmieniać swoje miejsce zamieszkania (w związku z pracą)
   I have to move around from one country to another to make my living. (Muszę się przemieszczać pomiędzy krajami, aby się utrzymać.)
   People move around a lot, and that's how viruses are transmitted. (Ludzie dużo się przemieszczają i w ten sposób rozprzestrzeniają się wirusy.)
   My grandfather was a politician, so my father used to move about a lot during his childhood. (Mój dziadek był politykiem, więc mój ojciec w dzieciństwie zwykł był dużo się przemieszczać.)
 2. go up ***

powered by  eTutor logo