"promote one's book" — Słownik kolokacji angielskich

promote one's book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): promować czyjś książka
  1. promote czasownik + book rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She will only go so far to promote her book.

    Podobne kolokacje: