"promote at the time" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): promuj wtedy
  1. promote czasownik + time rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Both philosophies were promoted at exactly the same time.

    Podobne kolokacje: