"print at the time" — Słownik kolokacji angielskich

print at the time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): druk wtedy
  1. print czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    One of the tangible connections from this episode to the present are the notes that were printed at the time.

    Podobne kolokacje: